หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเร  (อ่าน 29 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 ส.ค. 18, 10:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้วิจัย   ชุติพร  สุระกำแหง
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ปีที่ศึกษา   2559 - 2560
 
บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี และ 3) ผลที่เกิดจากการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 2 คน ครู 32 คน กรรมการสถานศึกษา 13 คนคณะกรรมการเครือข่าย 145 คน รวมทั้งหมด 192 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร 2 คน ครู 32 คน กรรมการสถานศึกษา 13 คน คณะกรรมการเครือข่าย 145 คน รวมทั้งหมด 192 คน ระยะที่ 3 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบ มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร 2 คน ครู 10 คน กรรมการสถานศึกษา 3 คน คณะกรรมการเครือข่าย 10 คน รวมทั้งหมด 25 คน ปีการศึกษา 2559 - 2560
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ชุด 1. แบบสอบถาม แบบสอบถามในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และชุดที่ 2 เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง 3. การสนทนากลุ่ม 4. การสังเกต
   การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis)

ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
   1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง พบว่า สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ในภาพรวม) ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ “ปานกลาง” แยกพิจารณารายด้าน ปรากฏว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและโรงเรียน  ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของความต้องการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวม ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ “มาก” แยกพิจารณารายด้านปรากฏว่า ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มาก” จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนการร่วมเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและโรงเรียน ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
   2. ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) ส่วนกรอบแนวคิดหลัก โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบไว้ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ปกครอง และเพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจากการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ปกครอง 2) ส่วนการดำเนินการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และความท้าทายขั้นสร้างกลุ่มผู้ปกครอง ขั้นจัดทำแผนการเรียนรู้ระหว่างครูและกลุ่มผู้ปกครอง ขั้นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครองและครู ขั้นติดตามและหนุนเสริม และขั้นการประเมินผล และ 3) ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การสร้างสภาพแวดล้อม การหนุนเสริมการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจ
   3. ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาครู ด้านการบริหาร และด้านผู้ปกครองและชุมชน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม